Năs­cut într-​un colţişor al Insulei de Smar­ald, gazda Casei Irlan­deze a găsit un colţ de Rai în Româ­nia. Fiind el însuşi un iubitor de călă­torii, a decis să ofere celor ce-​şi propun să viziteze Româ­nia o pag­ină de vacanţă plă­cută, în Băile Felix şi împre­jurimi. A găsit aici poveşti de demult şi oameni intere­sanţi, a fost fas­ci­nat de locuri nedescoperite şi de fru­museţi nat­u­rale. Vă invită să vă bucu­raţi de vacanţele dvs. Poposind o zi, două, trei…în casa cu spiriduşi norocoşi.

Mis­i­unea noas­tră — Noi încer­căm să vă oferim vacanţe la nivelul excelenţei!

Val­o­rile pro­mo­vate - Sig­u­ranţa, Con­fort şi ÎncredereCasa Irlan­deză este sit­u­ată în Sân­martin, la 10 min (mers pe jos) de stran­durile din Băile Felix sau Băile 1 Mai.

Pen­si­unea are 9 camere spaţioase oferind 20 locuri de cazare, bucă­tarie com­plet uti­lată, sală de mese pen­tru 32 de per­soane şi terasa exte­rioară (cu 30 locuri) pen­tru barbeque. Mângâierea soare­lui vă poate sur­prinde într-​un spaţiu verde sau pe sez­longuri, citind o carte din bib­lioteca pen­tru clienţi sau nav­igând gra­tuit pe inter­net. Oferim tichete cu 50% reduc­ere la intrarea din Aqua Parc Pres­i­dent şi mic dejun la cerere. Încu­ra­jăm plim­bările relax­ante, ast­fel vă puteţi lăsa maşina în par­carea supraveg­heată non-​stop sau vă puteţi stim­ula potenţialul psi­hic programându-​vă la o dis­cuţie cu psi­ho­logul centrului. Aces­tea ar fi cat­eva din condiţi­ile ce ne-​am dori să stea la baza petre­cerii unui con­cediu recon­for­t­ant şi bine-​meritat.

Casa Irlan­deză reprez­intă marca ospi­tal­ităţii irlan­deze pe meleaguri arde­leneşti, izvorând din dragostea pen­tru Româ­nia şi fru­museţile ei!

Echipa — Spe­cial­işti în relaxare